Effects of Otago exercise combined with action observation training on balance and gait in the old people
Soo-Hyun Leem, Jung-Hee Kim, Byoung-Hee Lee
J Exerc Rehabil. 2019;15(6):848-854.   Published online 2019 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.12965/jer.1938720.360
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The effectiveness of a group-based Otago exercise program on physical function, frailty and health status in older nursing home residents: A systematic review and meta-analysis
Yu Peng, Jing Yi, Yuhan Zhang, Liyan Sha, Shixiao Jin, Yang Liu
Geriatric Nursing.2023; 49: 30.     CrossRef
Chinese expert consensus on prevention and control interventions for older adults with physical functional impairment (2022)
Jianqing Wu, Bo Chen, Yongjun Mao, Siyuan Li, Weihong Zhao, Dianhuai Meng, Song Hu, Jianye Wang, Pulin Yu, Cuntai Zhang, Jinhui Wu
AGING MEDICINE.2023; 6(1): 25.     CrossRef
The effectiveness of Otago exercise program in older adults with frailty or pre-frailty: A systematic review and meta-analysis
Mo Yi, Wenmin Zhang, Xu Zhang, Jia Zhou, Zhiwen Wang
Archives of Gerontology and Geriatrics.2023; 114: 105083.     CrossRef
The effect of Otago exercises on fear of falling, balance, empowerment and functional mobility in the older people: Randomized controlled trial
Fatma Zehra Genç, Naile Bilgili
International Journal of Nursing Practice.2023;[Epub]     CrossRef
Impact of Exercise Guidance Timing on Physical and Cognitive Function in Older Adults: A Pilot Study
Sofia Lampropoulou, Anthi Kellari, Vasiliki Sakellari
Applied Sciences.2023; 13(17): 9526.     CrossRef
Experiencia en el uso de videos para la promoción de ejercicio físico en el hogar en modalidad online en personas mayores en Chile durante la pandemia COVID-19
María Fernanda Calvo Sánchez, Claudia Román Ureta, Patricia Basualto Alfaro, Germán Bannen García-Huidobro, Magdalena Chamorro Giné
Revista Española de Geriatría y Gerontología.2022; 57(2): 79.     CrossRef
Effects of Modified-Otago Exercise Program on Four Components of Actual Balance and Perceived Balance in Healthy Older Adults
Nichapa Khumpaneid, Theerapat Phoka, Surasa Khongprasert
Geriatrics.2022; 7(5): 88.     CrossRef
The impact of Otago exercise programme on the prevention of falls in older adult: A systematic review
Yi Yang, Kun Wang, Hengxu Liu, Jiawei Qu, Yan Wang, Peijie Chen, TingRan Zhang, Jiong Luo
Frontiers in Public Health.2022;[Epub]     CrossRef
The role of mirror mechanism in the recovery, maintenance, and acquisition of motor abilities
Giacomo Rizzolatti, Maddalena Fabbri-Destro, Arturo Nuara, Roberto Gatti, Pietro Avanzini
Neuroscience & Biobehavioral Reviews.2021; 127: 404.     CrossRef
Otago exercise programme for physical function and mental health among older adults with cognitive frailty during COVID‐19: A randomised controlled trial
Xi Chen, Liping Zhao, Youshuo Liu, Zhiming Zhou, Hua Zhang, Dongli Wei, Jianliang Chen, Yan Li, Jinnan Ou, Jin Huang, Xiaomei Yang, Caili Ma
Journal of Clinical Nursing.2021;[Epub]     CrossRef
The effects of the Otago Exercise Programme on actual and perceived balance in older adults: A meta-analysis
Huei-Ling Chiu, Ting-Ting Yeh, Yun-Ting Lo, Pei-Jung Liang, Shu-Chun Lee, Maw Pin Tan
PLOS ONE.2021; 16(8): e0255780.     CrossRef
Effect of otago exercise on falls in patients with osteoarthritis
Chao Xie, Weini Wang, Jingfang Pei, Haiyan Wang, Honglin Lv
Medicine.2020; 99(50): e23559.     CrossRef