Antioxidative and anti-inflammatory effect of Phellinus igniarius on RAW 264.7 macrophage cells
Ee-Hwa Kim, Youn-Seon Choi, Yong-Min Kim
J Exerc Rehabil. 2019;15(1):2-7.   Published online 2019 Feb 25     DOI: https://doi.org/10.12965/jer.1938010.005
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A dihydromyricetin-loaded phellinus igniarius polysaccharide/l-arginine modified chitosan-based hydrogel for promoting wound recovery in diabetic mice via JNK and TGF-β/Smad signaling pathway
Jiali Yang, Lifeng Zhang, Shuwen Sun, Shuai Zhang, Qiteng Ding, Guodong Chai, Weimin Yu, Ting Zhao, Liqian Shen, Yang Gao, Wencong Liu, Chuanbo Ding
International Journal of Biological Macromolecules.2024; 259: 129124.     CrossRef
Immune-enhancing activity of polysaccharides and flavonoids derived from Phellinus igniarius YASH1
Xiaoya Zhu, Ruirui Guo, Xiayu Su, Kun Shang, Conglian Tan, Junheng Ma, Yuemeng Zhang, Dan Lin, Yueran Ma, Min Zhou, Jiale Yang, Qiqi Wu, Jiale Sun, Zhuoling Wang, Yuyue Guo, Ruifan Su, Xiangyi Cui, Jiming Han, Yuhong Lü, Changwu Yue
Frontiers in Pharmacology.2023;[Epub]     CrossRef
A phellinus igniarius polysaccharide/chitosan-arginine hydrogel for promoting diabetic wound healing
Lifeng Zhang, Jiali Yang, Wencong Liu, Qiteng Ding, Shuwen Sun, Shuai Zhang, Ning Wang, Yue Wang, Siyu Xi, Chunyu Liu, Chuanbo Ding, Changtian Li
International Journal of Biological Macromolecules.2023; 249: 126014.     CrossRef
Recent advances in the bioactive polysaccharides and other key components from Phellinus spp. and their pharmacological effects: A review
Henan Zhang, Fuchun Jiang, Longqing Li, Xiaozhen Liu, Jing-Kun Yan
International Journal of Biological Macromolecules.2022; 222: 3108.     CrossRef
Isoimperatorin exerts anti-inflammatory activity by targeting the LPS-TLR4/MD-2-NF-κB pathway
Guirong Chen, Yunong Liu, Yubin Xu, Mingbo Zhang, Song Guo, Gang Zhang
European Journal of Inflammation.2021; 19: 205873922110005.     CrossRef
Polydeoxyribonucleotide Attenuates Airway Inflammation Through A2AR Signaling Pathway in PM10-Exposed Mice
Lakkyong Hwang, Jun-Jang Jin, Il-Gyu Ko, Suyeon Kim, Young-A Cho, Jun-Seok Sung, Cheon Woong Choi, Bok Soon Chang
International Neurourology Journal.2021; 25(Suppl 1): S19.     CrossRef
Combination Therapy With Polydeoxyribonucleotide and Pirfenidone Alleviates Symptoms of Acute Respiratory Distress Syndrome in Human Lung Epithelial A549 Cells
Jae-Joon Hwang, Il-Gyu Ko, Jun-Jang Jin, Lakkyong Hwang, Sang-Hoon Kim, Jung Won Jeon, Seung Sook Paik, Bok Soon Chang, Cheon Woong Choi
International Neurourology Journal.2020; 24(Suppl 1): S56.     CrossRef
Anti-inflammatory activity of a water-soluble polysaccharide from the roots of purple sweet potato
Jian Sun, Yarun Gou, Jun Liu, Hong Chen, Juan Kan, Chunlu Qian, Nianfeng Zhang, Fuxiang Niu, Changhai Jin
RSC Advances.2020; 10(65): 39673.     CrossRef